Tin trong tỉnh
Ngày đăng: Thứ ba, 3-9-2019, 22:35 GMT+7

Theo thống kê của Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang xây dựng 47/70 CCN, đạt 65,29%; thu hút 293 doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy 28%, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động. Hiện có nhiều CCN hoạt động hiệu quả, như: CCN Vức, phía Tây Nam TP Thanh Hóa có 42 dự án thuê đất với diện tích 29,53 ha, tỷ lệ lấp đầy 55,93%, tạo việc làm cho 500 lao động. CCN Hà Phong 1, xã Hà Phong (Hà Trung) có 8 dự án thuê đất với diện tích 9,43 ha, tỷ lệ lấp đầy 94%, tạo việc làm cho 530 lao động. CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền (Triệu Sơn) có 9 dự án thuê đất với diện tích 9,69 ha, tỷ lệ lấp đầy 20%, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động... Việc đầu tư xây dựng các CCN đã thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tạo điều kiện để nhiều cơ sở sản xuất ở các khu dân cư, trong các làng nghề vào khu vực sản xuất tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của nhiều CCN thiếu đồng bộ và đầu tư không tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các CCN gặp nhiều khó khăn. Việc thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng CCN còn ít. Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, thu hút dự án vào CCN còn hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước trước, trong và sau quá trình đầu tư đối với CCN còn nhiều bất cập, chồng chéo, kém hiệu quả.

Để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển các CCN, thời gian tới, các sở, ngành chức năng và các địa phương cần tăng cường thu hút đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn. Có chính sách thu hút các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các CCN theo lợi thế của từng vùng, miền.
Bài và ảnh: Minh Hà
 
 

Shares