Tiết kiệm năng lượng
Ngày đăng: Thứ tư, 27-1-2021, 11:33 GMT+7

Hội thảo nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030, đồng thời nâng cao năng lực cho các đơn vị, cán bộ phụ trách về truyền thông trong lĩnh vực liên quan.

Tại hội thảo, đội ngũ cán bộ truyền thông được tập huấn về kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông, phương thức chuyển tải; kế hoạch truyền thông trong ngắn hạn, dài hạn cũng như cách thức triển khai; chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác truyền thông…

Các chuyên gia, nhà báo tham dự hội thảo cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác truyền thông, những xu thế tiếp cận thông tin mới của thế giới trong hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương hy vọng, thông qua chương trình tập huấn công tác truyền thông về tiết kiệm năng lượng ngày càng được đổi mới cả về hình thức, nội dung… năng lực của cán bộ truyền thông ngày càng được nâng cao, từng bước tác động đến nhận thức và hành vi của người dân, doanh nghiệp để mục tiêu mà Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 sớm đạt được hiệu quả.

Nguồn: https://tietkiemnangluong.evn.com.vn/ 
 

Shares