I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

1. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sờ Công Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công thương về hoạt động khuyến công; tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương về tồ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công thương.

3. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở của Trung tâm đặt tại Trụ sở của Sở Công Thương - xã Đông Hương, thành phổ Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động; đào tạo, bồi dưỡng hoặc liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ừên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đơn vị, cá nhân; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyên công, sử dụng năng lượng.

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lỵ doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn;

4. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

5. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện từ về công nghiệp nông thôn tại địa phương; cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thông qua các hĩnh thức như: Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu trang thông tỉn điện từ; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác.

6. Tồ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương.

7. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hô trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

8. Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác. Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: lập dự án đầu tư, marketing; quàn lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết ừong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách tài - chính tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp và thương mại ở địa phương, như: lập dự án quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương; đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng; khai thác, chê biên khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về sừ dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm định chất lượng sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

11. Tổ chức thực hiện khảo sát, đo lường đánh giá kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm; nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ các mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, giải pháp kỹ thuật phục vụ tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nãng lượng tại cơ sở tiêu thụ năng lượng; thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định của Nhà nước. Cung cấp dịch vụ khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng, xây dựng các định chuẩn năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng thuộc các đơn vị sản xuất công nghiệp, các cơ sở dịch vụ, thương mại, các toà nhà, hệ thống chiếu sáng.

12. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tể trong lĩnh vực khuyến công, sử dụng năng lượng; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công, sử dụng năng lưọng tiết kiệm và hiệu quả.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công Thương.

14. Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hom trong công nghiệp.

15. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao và cấp có thẩm quyền giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đoc

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, chịu ừách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm;

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định và phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chức danh quy định. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức và theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gôm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Khuyến công và Tư vân;

c) Phòng Tiết kiệm năng lượng.

3. Các đơn vị trực thuộc, gôm:

a) Chi nhánh Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng huyện Ngọc Lặc;

b) Chi nhánh Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng huyện Nga Sơn.

* Các Phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng ; các Chi nhánh có Trưởng Chi nhánh và 01 Phó Trường Chi nhánh do Giám đốc Trung tâm quyết định bồ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của ƯBND tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế cụ thể của các Phòng, Chi nhánh trực thuộc do Giám đốc Trung tâm quyết định. 

Shares
Tin đã đăng